Saturday, November 29, 2014

སུམ་རྟགས་འགྲེལ་པ་ལེགས་བཤད་སྣང་བ་དམ་པ།

ཀརྨ་སྨོན་ལམ་འོད་ཟེར་གྱིས་མཛད་པའི་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་གཞུང་སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཉུང་ངུའི་ཚིག་གིས་གོ་སླ་བར་བཀྲལ་བ་ལེགས་བཤད་སྣང་བ་དམ་པ།

No comments: